Algemene Ledenvergadering zondag 23 april

Zondag 23 april a.s., aanvang 13.00 uur zien wij jou graag op onze Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op het KNHS Centrum in Ermelo (De Beek 125).

Agenda:

 1. Opening
 2. Afmeldingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 20 november 2016
 4. Jaarverslag bestuur
  Enquête afmeldingen 2016
  Ledenaantallen
  Presentatie 2016
 5. Financiën
  Verslag kascommissie
  Bespreken/vaststellen jaarcijfers 2016
  Benoemen kascommissie
 6. KNHS aangelegenheden
  Sportforum
 7. Rondvraag (graag je naam vermelden voor de notulist)
 8. Sluiting

De agenda en de notulen zijn te downloaden in de ledenhoek van MijnEndurance.

welkom lid