ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 19 MEI 2017

Vrijdag 19 mei a.s., aanvang 19.30 uur zien wij jou graag op onze Algemene Ledenvergadering. 

Deze vindt plaats in "Gebouwtje Dorpskerk" Maarsbergen (Woudenbergseweg 52).

Agenda:

 1. Opening
 2. Afmeldingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 20 november 2016
 4. Jaarverslag bestuur 
  Enquête afmeldingen 2016 
  Ledenaantallen 
  Presentatie 2016
 5. Financiën 
  Verslag kascommissie 
  Bespreken/vaststellen jaarcijfers 2016 
  Benoemen kascommissie
 6. KNHS aangelegenheden 
  Sportforum
 7. Rondvraag (graag je naam vermelden voor de notulist)
 8. Sluiting

De agenda en de notulen zijn te downloaden in de ledenhoek van MijnEndurance.

Let op: datum najaars-ALV is 26 november 2017! Zet het alvast in de agenda!

welkom lid