Uitnodiging voorjaars ALV

Uitnodiging voorjaars ALV 30 april 

Het bestuur van de KNHS Endurancevereniging nodigt al haar leden en belangstellenden uit voor de online algemene ledenvergadering (ALV) op 30 april om 19:30Dit jaar staat, behalve de gebruikelijke vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, ook het wijzigen van de statuten en het herbenoemen van de voorzitter (Catherine van Ravenstein) op de agenda.  

Deelname is mogelijk met Zoom, middels de volgende link: https://zoom.us/j/98206536623?pwd=ZlVhMjBVN0l1aTFLZUJXVUxlcER5QT09 

Of met de volgende code en wachtwoord: Meeting ID: 982 0653 6623 Passcode: 961380 

De documenten kunnen worden ingezien via het online documentenarchief. Hier staan de oude statuten, nieuwe voorgestelde statuten, de notulen van de najaars ALV 2020, het verslag van de kascommissie, de balansde winst-verlies rekening en uiteraard het jaarverslag van 2020. 

Vragen of andere stukken kunnen tot dinsdagavond 27 april ingestuurd worden naar voorzitter@endurancevereniging.nl of info@endurancevereniging.nl. Dan hebben we voldoende tijd om ze voor te bereidenVragen voor de voorzitter en haar kandidaatstelling zijn ook welkom. 

We kijken uit om jullie te online te zien! 

Catherine, Monique, Marie, Henny, Suzanne en Marijn 

 

Agenda voorjaars ALV 

 Opening en mededelingen  19:30 

 • Update Equipe (tijdsregistratie) 
 • EK/WK 2021 
 • Update KNHS 

Ingekomen stukken     19:50     

Notulen najaars ALV 2020 en akkoord  20:00 

Jaarverslag 2020 20:05 

 • Update van het bestuur 
 • Bespreking en vaststellen financieel verslag 2020 
 • Balans en verlies /winstrekening  
 • Toelichting door de penningmeester  
 • Verslag kascommissie 
 • Vaststellen financieel verslag  

Wijzigen Statuten 20:35 

 • Uitleg statutenwijziging 
 • Stemmen voorstel tot wijziging van de statuten  

Herbenoeming voorzitter 20:45 

Voordracht door het bestuur: Catherine van Ravenstein 

 Rondvraag 20:55 

 Sluiting 21:10  

 

Vernieuwen van onze statuten 

De KNHS is onze overkoepelende sportbond. Eind 2019 zijn de nieuwe KNHS-statuten, goedgekeurd door de Ledenraad, in werking getreden. Deze nieuwe statuten zijn in een moderner jasje gestoken en sluiten meer aan bij de beleving van de hedendaagse paardensport dan de oude statuten, die nog grotendeels waren gebaseerd op de fusie die in 2002 leidde tot de oprichting van de KNHS. Ook zijn er een aantal wettelijke verplichtingen in opgenomen, zoals over seksuele intimidatie, doping en matchfixing. Een andere grote verandering is het prominent opnemen, en centraal stellen, van paardenwelzijn zowel in de statuten als de reglementen. Onze statuten stammen nog uit 2002, en zijn daarmee erg verouderd. Er is dus een noodzaak om onze statuten te wijzigen, zodat ze meer op één lijn zijn met de KNHS en de wet volgen. We hebben als bestuur de modelstatuten voor nationale verenigingen één op één overgenomen, eventuele latere toevoegingen van de notaris daargelaten. De nieuwe en de oude statuten kunnen worden ingezien middels deze link. Voor meer informatie over de nieuwe statuten en reglementen zie de website van de KNHS. 

De nieuwe statuten worden aangenomen bij een twee-derde meerderheid van stemmen, zie ook “Artikel 22 Wijziging van statuten” in de statuten. Mochten de statuten aan worden genomen, wordt hiervan een notariële akte opgemaakt en daarna treden de statuten pas in werking, waarna we een deze datum aan de leden zullen mededelen.

Herbenoeming van Catherine van Ravenstein 

Beste leden,  

De afgelopen drie jaar mocht ik jullie voorzitter zijn. Ik kwam er in 2018 blanco in, met het idee om de ALV’s soepeler te laten verlopen en wellicht meer transparantie en communicatie te brengen richting de leden. Wat volgde was een behoorlijke achtbaanwaarin veel dingen goed zijn gegaan, en sommige niet zoals gepland en waar ruimte voor verbetering isInmiddels durf ik te stellen dat er veel meer transparantie is in de vereniging, doordat er regelmatig goede communicatie is, dat we als vereniging weer financieel gezond zijn en dat de ALVinformatief, duidelijk en behapbaar zijnHet bestuur bestaat uit een volledig, gemotiveerd en enthousiast team, de samenwerking met de KNHS en het Endurance sportforum is goed en we hebben een mooie sponsor 

In mijn tijd als voorzitter zijn er een aantal grote transities geweest, zoals het in gebruik nemen van MijnKNHS, email adressen voor het bestuur, het nieuwe wedstrijdprogramma, de nieuwe websitesen het vinden van nieuwe sponsorenEn hopelijk binnenkort een succesvolle test met een tijdsregistratiesysteem. De vereniging weer financieel gezond maken was een hele klusmaar door kosten te drukken, het ledenbestand op te schonen en de facturatie op orde te brengen staan we er weer uitstekend voor. We zijn vooralsnog goed door de coronacrisis gekomen en we hebben een mooi aanbod aan wedstrijden zodra deze weer door mogen gaan. Dit is het resultaat van teamwerk binnen het bestuur en met de leden, een loyaal ledenbestand en onmisbare vrijwilligers en officialsNu er een aantal randvoorwaarden goed lopen, zou ik graag samen de volgende stap willen nemen om de vereniging en de endurancesport nationaal te laten groeien, de samenwerking binnen en buiten de vereniging uit te breiden en meer activiteiten voor de leden te organiseren. Ik hoop van harte dat ik opnieuw het vertrouwen van jullie krijg om als bestuurslid verkozen te worden. 

Hartelijke groet, 

Catherine van Ravenstein 

Documentenarchief

Scroll naar boven